Informace pro rodiče

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání

Zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025

Organizace školního roku 2023/2024

Přehled pedagogických funkcí ve školním roce 2023/2024

Vyhlášení 1 dne volna pro žáky


 Školská rada 

Zřizovací listina školské rady byla vydána na základě usnesení rady kraje č. 18/895
ze dne 13. července 2005 a ve smyslu ustanovení § 168 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek č. 1 zřizovací listiny školské rady ev.č. ŠR/005/2005 nabyl účinnosti dnem 1. září 2010. Dodatkem č. 2, který nabyl účinnosti 1. září 2011, se mění počet členů školské rady. Počet jejich členů je stanoven na základě Zásad zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem. 

Počet členů školské rady pro tříleté období 1. 9. 2023 – 31. 8. 2026 je stanoven na počet 6.

- třetinu členů školské rady jmenovala rada Moravskoslezského kraje - 2 členy

- třetinu členů volili zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci - 2 členy

- třetinu členů volili pedagogičtí pracovníci - 2 členy


Šikanování - informace pro rodiče dokument PDF

Šikanování - informace pro žáky dokument PDF

 


 

© 2016 - 2024 Všechna práva vyhrazena