Menu

Informace pro rodiče


 Třídní schůzky

Vydmuchov: 14. 11. (čtvrtek), 14.00 hod.

Komenského: 13. 11. (středa), 14. 00 hod.

 


 

 Školská rada 

Zřizovací listina školské rady byla vydána na základě usnesení rady kraje č. 18/895
ze dne 13. července 2005 a ve smyslu ustanovení § 168 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek č. 1 zřizovací listiny školské rady ev.č. ŠR/005/2005 nabyl účinnosti dnem 1. září 2010. Dodatkem č. 2, který nabyl účinnosti 1. září 2011, se mění počet členů školské rady. Počet jejich členů je stanoven na základě Zásad zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem. 

Počet členů školské rady pro tříleté období 1. 9. 2017 – 31. 8. 2020 je stanoven na počet 6.

- třetinu členů školské rady jmenovala rada Moravskoslezského kraje - 2 členy

- třetinu členů volili zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci - 2 členy

- třetinu členů volili pedagogičtí pracovníci - 2 členy

 

Šikanování - informace pro rodiče dokument PDF

Šikanování - informace pro žáky dokument PDF

 


 

© 2016 - 2020 Všechna práva vyhrazena